اسفند 9, 1398
سخنرانی انگیزشی جول اوستین

داستان الهام بخش حضرت داوود – سخنرانی انگیزشی جول اوستین

[…]
اسفند 9, 1398
مصاحبه جذاب و متفاوت با بیل گیتس

مصاحبه جذاب و متفاوت با بیل گیتس

[…]
بهمن 30, 1398
ویدئوی انگیزشی خواستن توانستن است

ویدئوی انگیزشی خواستن توانستن است اثر جول اوستین

[…]