فروردین 27, 1403

فایل مدیریت استرس

[…]
بهمن 15, 1402

فنون مذاکره – دکتر نسرین دانایی

[…]
آذر 21, 1402

تحلیل تیپ های شخصیتی دیسک

[…]
مرداد 26, 1402

مھارت ھای اجتماعی

[…]
مرداد 9, 1402
CRM

مدیریت ارتباط با مشتری

[…]
خرداد 19, 1402

کتاب فنون مذاکره و اقناع در بازاریابی و فروش

[…]
اردیبهشت 22, 1402

مدیریت بازاریابی – دکتر نسرین دانائی

[…]
دی 24, 1401
مدیریت ارتباط با مشتری

مدیریت ارتباط با مشتری

[…]
آبان 29, 1401

مقاله پاسخگویی به مراجعین دکتر نسرین دانائی

[…]