مرداد 26, 1402

مھارت ھای اجتماعی

[…]
مرداد 9, 1402
CRM

مدیریت ارتباط با مشتری

[…]
خرداد 19, 1402

کتاب فنون مذاکره و اقناع در بازاریابی و فروش

[…]
خرداد 15, 1402

اصول مذاکره – دکتر نسرین دانایی

[…]
اردیبهشت 22, 1402

مدیریت بازاریابی – دکتر نسرین دانائی

[…]
دی 24, 1401
مدیریت ارتباط با مشتری

مدیریت ارتباط با مشتری

[…]
آبان 29, 1401

مقاله پاسخگویی به مراجعین دکتر نسرین دانائی

[…]
آبان 3, 1401

مهارت های رفتاری مدیران

[…]
شهریور 16, 1401

اصول و مبانی تبادل دانش -دکتر نسرین دانائی

[…]