دی 24, 1401
مدیریت ارتباط با مشتری

مدیریت ارتباط با مشتری

[…]
مرداد 7, 1401
فن بیان،اصول مذاکره

فن بیان،اصول مذاکره و دفاع – دکتر نسرین دانائی

[…]
مرداد 3, 1401

مدیریت بازاریابی – دکتر نسرین دانائی

[…]
مرداد 2, 1401
آموزش رفتاری مدیران

آموزش رفتاری مدیران -دکتر دانائی

[…]
خرداد 22, 1401

دانلود جزوه مدیریت منابع انسانی دکتر نسرین دانائی

[…]
اردیبهشت 26, 1401

مهارت های رفتاری بانکداران

[…]
اردیبهشت 26, 1401

آموزش رفتاری بانکداران

[…]